Informationsteknologi och kommunikationens roll och status inom utbildning av barn i behov av särskilt stöd

Abstrakt

Informations- och kommunikationsteknik spelar en mycket viktig roll i utbildningen, dels för att höja utbildningsnivån för eleverna och dels för att bidra till bättre kommunikation mellan olika aktörer i undervisningen vilket i sin tur bidrar till elevernas personliga utveckling. Med hjälp av pedagogisk programvara, skräddarsydd för olika funktionsnedsättningar,  kan IKT vara ett bra verktyg i specialundervisningen. Påverkan kan vara betydelsefull både i terapeutisk och pedagogisk process. I Rumänien finns dock få studier som visar i vilken omfattning lärare använder IKT i arbetat med elever i behov av särskilt stöd.  Med utgångspunkt från detta resonemang har det övergripande syftet med denna studie varit att identifiera i vilken utsträckning förskolelärare är villiga och redo att använda IKT inom specialundervisningen. Undersökningsgruppen bestod av 105 förskolelärare från Bihor, Rumänien. Det använda verktyget var ett frågeformulär med 76 valmöjligheter och genomförandeperioden var januari-mars 2016. Resultatet visar att även om lärarna i studien är medvetna om vikten av att använda IKT och har en positiv inställning till användningen av IKT i specialundervisning, visar det sig att de flesta lärare i studien tror att de är dåligt utbildade inom området och vill fördjupa sin kunskap på detta område under sin fortlöpande yrkesutbildning.

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/11/The-status-and-role-of-ICT.pdf

Leave a Reply