En online studie av fonologisk medvetenhet och utvecklingsnivå av mentalt lexikon hos elever i lågstadiet

 

Title: An online study of phonological awareness and the developmental level of the mental lexicon among lower-school students

Abstract (översättning från engelska till svenska):

I studien belyses vilken betydelse fonologisk medvetenhet och mentalt lexikon har för läsutveckling. I studien presenteras också ett bedömningsinstrument som finns online, vilket är utvecklat för att diagnostisera fonologisk medvetenhet och mentalt lexikon. Bedömningsinstrumentets funktion beskrivs utifrån forskningens resultat.  Studien hade ett dubbelt syfte: (1) att genomföra en storskalig empirisk testning av  bedömningsinstrumentet, avsett för bedömning av fonologisk medvetenhet och mentalt lexikon; (2) att bedöma hur dessa områden kan karakteriseras i grundskolans första år.  Den omfattande undersökningen genomfördes med elever från första till tredje klass (n = 1515) på eDia-plattformen våren 2014. Forskningsresultaten visade att testet är tillförlitligt (0,92). Elevernas resultat var uppdelat i fem nivåer enligt en kriterium-refererad bedömning. Det fanns redan i årskurs 1 elever som befann sig på optimal nivå (8,5%), och det fanns elever i årskurs 3 som bara var i början (8%). Med liten skillnad (0,05) visade flickorna en högre förmåga än pojkarna. Elever som använde datorer visade också på ett högre resultat (0,025) än de som inte (-0,025) använde datorer.

 

The difficulty indices of the tasks covered a large portion of the population. Each dimension of item difficulty was analysed on the basis of student skills. Based on the results obtained, the mental lexicon subtest was easier (0.79) for the children than the phonological awareness subtest (3.00). A comparison of the dimensions showed a significant correlation between the two areas (r=0.89, p<0.01). The average skill level among students increased in the higher grades. A significant difference was experienced between the second and third graders, with the development process accelerating in the third grade. The performance of the children was divided into five ability levels according to a criterion-referenced assessment. There were already first graders who were at the optimal ability level (8.5%), and there were third graders who were only in the initial stage (8%). With minimal differences (0.05), the girls showed a higher ability level than the boys. Students who used computers were also at a higher ability level (0.025) than those who did not (-0.025).

Reference: Szili, K. (2016). An online study of phonological awareness and the developmental level of the mental lexicon among lower-school students. Magyar Pedagógia, 116(3). 257-283.

Leave a Reply