Texttelefonen som möjliggörande teknologi i det dagliga livet för döva människor – En kvalitativ studie

The text telephone as an empowering technology in the daily lives of deaf people
—A qualitative study
Carin Roos, PhDa and Åsa Wengelin, PhDb
a
Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden; b
Department

ASSISTIVE TECHNOLOGY
2016, VOL. 28, NO. 2, 63–73
http://dx.doi.org/10.1080/10400435.2015.1085923of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Text-telefonteknik (TTY) har använts för kommunikation mellan döva sedan 1964.
Det finns ett gap i den vetenskapliga kunskapen om det inflytande som detta kan ha haft, särskilt i förhållande till
effektivt deltagande i samhället samt känslan av förmåga, förtroende och kollektiv meningsfullhet.
Syftet med föreliggande papper är för det första att reda ut de olika aspekterna av TTY som en
berättigad artefakt; och för det andra att utforska TTYs roll i berörda personers liv. Teoretisk ram för den empiriska analysen är Empowerment Theory: personlig kontroll, ett proaktivt tillvägagångssätt
till liv och en kritisk medvetenhet om sin sociopolitiska miljö. Tjugofyra personer i åldern 16-64 år
med svenskt teckenspråk (SSL) som sitt första språk intervjuades. Resultatet visar att
Introduktionen av TTY var av stor betydelse för självkänsla, jämlikhet och självständighet. Resultatet visar vidare att känslor av empowerment är nära kopplade till språkanvändning och är kontextdrivet,
och det är i interaktion mellan döv och hörsel som sådana känslor uppstår (eller inte). Resultatet indikerar
att det finns ett behov av ytterligare forskning om döva människors användning av andra sätt att interagera med modern teknik, till exempel i sociala och digitala medier och interaktiva plattformar.

 

Leave a Reply