IKT och inkludering: Lärares uppfattningar om användandet av IKT i ordinarie undervisning för elever i behov av särskilt stöd

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633789/FULLTEXT01.pdf Helena Josjö Abstract: Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt ämne i skolor världen över och denna studie kan vara av intresse för lärare, specialpedagoger, skolledare och lärarutbildare. Syftet […]

Read more

IKT och funktionell mångfald: kunskap om lärare

Abstrakt Kvalitetsutbildning i jämställdhet och likabehandling kräver engagemang från alla medlemmar i utbildningsgruppen. Detta förvärvas genom att främja den fortlöpande utbildningen av lärare, ett kontinuerligt lärande anpassat till elevernas behov […]

Read more

Undersökning av hur IKT tillämpas på personer med funktionshinder. Grundutbildning av grundlärare för de yngre barnen .

Abstrakt Studien syftar till att analysera vilken utbildningsnivå och teknisk kunskap som studenter deltar i undervisningen på 6 offentliga universitet i Andalusien, har angående tillämpningen av IKT för funktionshindrade. Urvalet […]

Read more

Synen på IKT i utbildning av funktionshindrade människor med autismspektrumstörningar: en ämnes- och bibliografisk analys

Abstrakt Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har infört stora förändringar i det sociala, kulturella och ekonomiska, men inom utbildning finns det fortfarande element som begränsar dess potential. Nuvarande arbete innehåller en […]

Read more
1 2 3