Fördelar med att använda IKT i skolaktiviteter för elever med motorisk, tal, syn eller hörselnedsättning

Helene Lidström and Helena Hemmingsson, Benefits of the use of ICT in school activities by students with motor, speech, visual, and hearing impairment: a literature review, 2014, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, (21), 4, 251-266.
http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2014.880940
Copyright: Informa Healthcare
http://informahealthcare.com/
Postprint available at: Linköping University Electronic Press
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107351

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:723570/FULLTEXT01.pdf

Trots betydande heterogenitet i studierna framgår det att litteraturen är överens vad gäller att stödja elever med funktionsnedsättning genom att använda IKT  i undervisningen, oavsett typ av IKT. IKT verkar särskilt fördelaktigt för skrivning, stavning och kommunikation. För framtida forskning är det viktigt att framhäva interventionsstudier för att undersöka om IKT är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg för elever med olika funktionsnedsättningar, som motorisk, visuell, hörsel och kommunikationsnedsättning – inte bara som ett kompensatoriskt verktyg för att kompensera eller avhjälpa funktionsnedsättningen. Denna komplexitet är också en anledning till att det finns begränsade studier på IKT-användning i skolanutifrån elever med funktionsnedsättning.

Leave a Reply