IKT och inkludering: Lärares uppfattningar om användandet av IKT i ordinarie undervisning för elever i behov av särskilt stöd

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633789/FULLTEXT01.pdf Helena Josjö Abstract: Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt ämne i skolor världen över och denna studie kan vara av intresse för lärare, specialpedagoger, skolledare och lärarutbildare. Syftet […]

Read more
1 2 3 9