Vikten av ny teknik inom rehabilitering av barnen i behov av särskilt stöd

Abstrakt

Under de senaste åren har datoriseringen blivit allt starkare i avsikt att integrera elever med olika funktionshinder och hjälpa dem att skapa de bästa förutsättningarna för att leva och arbeta. I detta avseende har många program utvecklats för personer med mentala, sensoriska, motoriska eller andra funktionshinder. Tyvärr finns det väldigt få lärare som har hört talas om dessa program och, framför allt, vet hur man använder dem i direkt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Baserat på dessa fakta syftar denna artikel till att identifiera lärares inställning till att använda datorer i specialundervisningen. För att uppnå detta syfte har en studie genomförts som en del av ett  europeiskt projekt, genom ett frågeformulär som riktat sig mot studenter inom lärarutbildningen. Resultaten av studien visar att majoriteten av ämnena i forskningen har en positiv inställning till det problematiska NTIC som används i specialundervisningen eftersom det underlättar inlärning och social integration av elever med funktionshinder. Å andra sidan är det väldigt få svarande som har hört talas om olika datorprogram för elever med NSP och ännu färre är dem som använder dem i konkreta situationer. Enligt författarna är det av vikt att lärare inom lärarprogrammen använder ny teknik i specialundervisning.

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/11/The-Importance-of-New-Technolohy-.pdf

Leave a Reply