Përfitimet e përdorimit të TIK-ut në aktivitetet shkollore nga nxënësit me aftësi motorike, të folur, vizuale dhe dëgjimore te kufizuara: një rishikim i literaturës

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107351

Përkundër heterogjenitetit të konsiderueshëm në të gjitha studimet, literatura e shqyrtuar duket se mbeshtet gjerësisht faktin që nxënësit me aftësi të kufizuara fizike mund të përfitojnë nga përdorimi i TIK-ut në shkolla, pavarësisht nga lloji i TIK-ut. TIK duket veçanërisht e dobishme për shkrimin, drejtshkrimin dhe komunikimin. Për hulumtimet e ardhshme është e rëndësishme të theksohen studimet e ndërhyrjes për të hetuar nëse TIK janë mjet i fuqishëm arsimor për nxënësit me aftësi të kufizuara fizike, të tilla si dëmtimi motorik, vizual, dëgjimor dhe i komunikimit – jo vetëm si ATD për të kompensuar ose për të rregulluar dëmtimin për studentët me aftësi të kufizuara fizike. Kjo kompleksitet është gjithashtu një arsye pse ka evidencë të kufizuar të përdorimit të TIK-ut në shkolla nga nxënësit me aftësi të kufizuara fizike (31).

Publikimi origjinal:
Helene Lidström and Helena Hemmingsson, Benefits of the use of ICT in school activities by students with motor, speech, visual, and hearing impairment: a literature review, 2014, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, (21), 4, 251-266.
http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2014.880940
Copyright: Informa Healthcare
http://informahealthcare.com/
Postprint available at: Linköping University Electronic Press
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107351

Leave a Reply