TIK dhe diversiteti funksional: njohja e stafit mësimdhënës.

Artikull i marre nga: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2017, Vol. 7, Nº 3 (p. 157-175) Abstrakt Edukimi cilësor në barazi dhe kërkon barazi ne angazhimin e të gjithë […]

Read more

Hetimi mbi TIK zbatohet për njerëzit me aftësi të kufizuara. Trajnimi fillestar i mësuesve të arsimit fillor

Artikull i marre nga: Fernández Batanero, José. (2017). Investigación sobre las TIC aplicadas a personas con discapacidad. Formación inicial del profesorado de Educación Primaria. International Journal of Educational Research and Innovation […]

Read more

Një pikëpamje për TIK në edukimin e njerëzve me aftësi të kufizuara dhe me çrregullime të spektrit të autizmit: një analizë aktuale dhe bibliografike

Artikull i marre nga: edmetic, 7(1), 2018, E-ISSN: 2254-0059; pp. 43-65, doi: https://doi.org/10.21071/edmetic.v7i1.10030 abstrakt Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) kanë paraqitur ndryshime të mëdha në aspektin social, kulturor, ekonomik, por në […]

Read more
1 2 3