Mësimdhënie kreative me mbështetjen e TIK për nxënësit me aftësi të kufizuara specifike të të mësuarit

Çdo person ka aftësi krijuese. Edukimi inkluziv kreativ duhet të njohë dhe të mbështesë zhvillimin e kreativitetit të njerëzve që gjithashtu kanë disa aftësi të kufizuara specifike të të mësuarit (SLD), duke marrë parasysh dallueshmërinë e tyre si rezultat i disa çrregullimeve zhvillimore. Në artikull, ne analizuam mundësitë për ofrimin e mbështetjes krijuese dhe mësimore për nxënësit me disleksi, për të zhvilluar strategji alternative dhe kompensuese, të cilat çojnë në realizimin e qëllimeve të vendosura në aktivitetet e tyre të përditshme dhe akademike.

Baza e qasjes amultisensoriale në procesin e të mësuarit dhe trajnimit të nxënësve me dyslexia ka qenë një pjesë integrale e shumë programeve për korrigjimin dhe tejkalimin e vështirësive në lexim. Duhet të organizohet një përdorim kreativ i mjeteve të TIK në mësimdhënie për të nxitur pjesëmarrjen e nxënësve dhe mësimin bashkëpunues me dhe pa SLD. Ka disa shembuj të përdorimit kreativ të TIK si një mbështetje mësimore për studentët me SLD.

Leave a Reply