Teksti telefonik si një teknologji fuqizuese në jetën e përditshme të njerëzve të shurdhër – Një studim cilësor

ABSTRAKT
Teknika tekst-telefonike (TTY) është përdorur për komunikim midis njerëzve të shurdhër që nga viti 1964. Ka një boshllëk në njohuritë shkencore rreth ndikimit që kjo mund të ketë pasur sidomos në lidhje me pjesëmarrjen efektive në shoqëri, si dhe ndjenjën e aftësisë, besimit dhe kuptueshmërisë kolektive.
Qëllimi i këtij studimi është, së pari, që të sqarojë aspektet e ndryshme të TTY si një fuqizues për personat e shurdhër; dhe, së dyti, të shqyrtojë rolin e TTY në jetën e tyre. Me qëllim sigurimin e një kornize për analiza empirike, studimi bazohet në Teorinë e Fuqizimit: kontrolli personal, një qasje proaktive për jetën, dhe një ndërgjegjësim kritik të mjedisit socio-politik. Njëzet e katër persona të moshave 16-64 vjeç me Language Sign Language (SSL) si gjuha e tyre e parë u intervistuan. Gjetjet tregojnë se futja e TTY ishte e një rëndësie të madhe për vetëvlerësim, barazi dhe pavarësi. Gjetjet tregojnë se ndjenjat e fuqizimit janë të lidhura ngushtë me përdorimin e gjuhës dhe nxitur nga konteksti, dhe në bashkëveprimin midis të shurdhërve dhe atyre që degjojnë ndjenjat e tilla lindin (ose jo). Rezultatet tregojnë nevoja për hulumtime të mëtejshme në përdorimin e mjeteve të tjera të ndvrveprimit nga ana e njerëzve të shurdhër, duke përdorur teknikën moderne për shembull në mediat digjitale sociale dhe platformat interaktive.

Leave a Reply