Textový telefon jako posilující technologie v běžném životě neslyšících – kvalitativní studie

ABSTRAKT

Technologie textových telefonů (TTY) je využívána pro komunikaci neslyšících již od roku 1964.

Ve vědeckém poznání existuje mezera týkající se vlivu, který to mohlo mít zejména na jejich participaci ve společnosti a pocit schopnosti, důvěry a kolektivní smysluplnosti.

Cílem příspěvku je, za prvé, rozlišit různé aspekty TTY jako posilujícího artefaktu; a za druhé, prozkoumat úlohu TTY v jejich životech.

Článek je vychází z teorie posilování (osobní kontroly, proaktivního přístupu k životu a kritického povědomí o sociálně-politickém prostředí), čímž je dán rámec pro empirickou analýzu. Dotazováno bylo dvacet čtyři uživatel švédského znakového jazyka (SSL) jako prvního jazyka ve věku 16–64 let. Zjištění ukazují, že zavedení TTY mělo velký význam pro sebeúctu, rovnost a nezávislost. Zjištění také ukazují, že pocity zmocnění jsou úzce spojeny s používáním jazyka a jsou řízeny kontextem, a tyto pocity vznikají (nebo nevznikají) v interakci mezi neslyšícími a slyšícími. Výsledky taktéž indikují potřebu dalšího výzkumu zaměřeného na používání nástrojů interakce využívající moderní technologie např. v sociálních sítích and interaktivních platformách Neslyšícími.

Leave a Reply