TIK në arsimin special: Një rishikim

Ky material fokusohet në faktin se shumë parametra të TIK-ut janë bërë një element i rëndësishëm i procesit te mësimit dhe mësimdhënies. Mjetet e vlerësimit të TIK-ut mund të njohin më mirë dhe të integrojnë vështirësitë në të nxënët nëpër nxënës, ndërsa mjetet e ndërhyrjes kompjuterike mund të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e fëmijës. Në këtë raport ne japim një pasqyrë të shkurtër të artikujve më përfaqësues për aplikimet e përdorura për vlerësim dhe ndërhyrje.

http://imm.demokritos.gr/publications/ICTs%20in%20Special%20Education_A_Review.pdf

Leave a Reply