IKT och inkludering: Lärares uppfattningar om användandet av IKT i ordinarie undervisning för elever i behov av särskilt stöd

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633789/FULLTEXT01.pdf

Helena Josjö

Abstract:

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt ämne i skolor världen över och
denna studie kan vara av intresse för lärare, specialpedagoger, skolledare och lärarutbildare.
Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera lärares erfarenheter och
uppfattningar av användningen av IKT för elever i behov av särskilt stöd som går i vanliga
klasser, och att finna sambandet mellan IKT och inkludering. Vidare identifierades
omständigheter och strategier för att göra arbetet med IKT mer inkluderande. En enkätstudie
genomfördes med 92 lärare och kvalitativa intervjuer gjordes med fyra lärare i tre olika
kommuner i norra Sverige. Resultatet indikerade att IKT användes för elever i behov av
särskilt stöd i alla åldersgrupper, vanligast användes datorn för skrivande och ordbehandling.
IKT skulle kunna användas för att kompensera för olikheter och bidra till inkludering för
elever i behov av särskilt stöd, men då behöver undervisningen anpassas med tanke på elevers
behov samt att tekniken bör integreras med pedagogiken. Uppfattningarna om vad inkludering
innebär varierar och inkludering ses huvudsakligen som kunskapsmässig, vilket kan leda till
både social och fysisk exkludering. Undervisningen i vanliga klassrum anpassades inte alltid
för alla elevers behov och IKT verktyg användes ofta av elever i exkluderande miljöer. För att
göra IKT användningen mer inkluderande behöver kunskap till lärare, utrustning och tid.
Implikationer för praktiken är att lärare behöver mer utbildning i att använda IKT för elever i
behov av särskilt stöd och att specialpedagogen bör ses som en handledare för lärarna. Förslag
till fortsatt forskning skulle kunna vara fler liknande studier eller studier om möjligheterna
med en-till-en för elever i behov av särskilt stöd.
Nyckelord: specialpedagogik, elever i behov av särskilt stöd, IKT, inkludering, vanliga
klasser

Leave a Reply