Muzika dhe fëmijët e rinj që nuk dëgjojnë me një CI.

Kjo broshurë e mrekullueshme (15 faqe) është bërë për prindërit dhe instruktorët e fëmijëve të rinj që nuk dëgjojnë me një CI. Aktivitetet e bazuara në muzikë do të lehtësojnë të mësuarit duke nxitur: aftësitë e komunikimit, aftësitë e dëgjimit, mësimin e gjuhës, zhvillimin mendor, motricity, zhvillimin social dhe emocional dhe kreativitetin. Luajtja me muzikë gjithashtu përforcon shtojcën prind-fëmijë. Përveç aktiviteteve për stimulimin e zhvillimit muzikor, broshura gjithashtu ofron një shkallë për të vlerësuar kapacitetet muzikore të fëmijës së vogël.

Medel, Music and Young children in dutch

Leave a Reply