IKT és inklúzió: pedagógusok véleménye az információs és kommunikációs technológia használatáról többségi iskolákban oktatott sajátos nevelési igényű tanulók esetén

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633789/FULLTEXT01.pdf

Helena Josjö

Az információs és kommunikációs technológia (IKT) világszerte aktuális kérdés az iskolákban, így e tanulmány a tanárok, gyógypedagógusok, intézményvezetők és a pedagógusképzők számára is érdekes lehet. A tanulmány célja az, hogy leírja és elemezze a pedagógusok tapasztalatait és véleményét az információs és kommunikációs technológia (IKT) használatáról többségi iskolákban oktatott sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetében, illetve hogy megtalálja a kapcsolódási pontokat az IKT és az inklúzió között. Emellett azonosításra kerültek az IKT használatát inkluzívabbá tevő feltételek és stratégiák. A kérdőíves felmérésben 92 pedagógus vett részt, kvalitatív interjú négy tanárral készült. Az eredmények azt mutatták, hogy IKT eszközöket az SNI tanulóknál minden életkori csoportban alkalmaztak, leggyakrabban számítógépet az írás és a szövegszerkesztés segítésére. Az IKT használható volt az inklúzió felé vezető út könnyítésére, illetve a különbségek kompenzálására, segítette a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját, ám ennek feltétele a tanítás tanulói igényekhez való igazítása, illetve a pedagógia és a technológia integrálása. Mindemelett az inklúzió meghatározásában különbségek vannak, az inklúzió sokszor módszertani kérdésnek tűnik, és ez szociális és fizikai kirekesztéshez vezethet. A többségi iskolákban az oktatás nem mindig igazodott a tanulók egyéni szükségleteihez, és a támogató technológiákat gyakran inkább az elkülönítetten tanulók alkalmazták. Annak érdekében, hogy az IKT használata inklúzívabbá váljon, a pedagógusoknak ismeretekre, eszközökre és időre van szükségük. A pedagógusok és a pedagógusképzők részére az a következtetés vonható le, hogy a tanároknak sokkal képzettebbé kell válniuk az IKT SNI tanulók oktatásában történő használatában, valamint hogy az alkalmazás során gyógypedagógusok tanácsaira is szükség van. További hasonló kutatások javasoltak e területen, illetve annak feltárására, hogy milyen lehetőségek adódnak a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni terápiája során.

Kulcsszavak [en]
sajátos nevelési idényűek oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók, IKT, inklúzió, többségi oktatás

Leave a Reply