ICT a inkluze: Názory učitelů na použití ICT technologií pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím prostředí

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633789/FULLTEXT01.pdf

Helena Josjö

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou aktuálním tématem ve školách po celém světě. Tato studie může zajímat učitele, speciální pedagogy, ředitele škol a vysokoškolské pedagogy připravující budoucí učitele. Cílem studie bylo popsat a analyzovat názory a zkušenosti učitelů s ICT používanými studenty/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím prostředí a nalézt vztah mezi ICT a inkluzí. Dále byly rozpoznány podmínky a strategie, které vedou k tomu, že se ICT stává inkluzivním nástrojem. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 92 učitelů a kvalitativní rozhovory byly provedeny se 4 učiteli. Výsledky naznačují, že ICT bylo používáno studenty/žáky se SVP všech věkových kategorií a že počítač byl nejčastěji využíván pro psaní a práci s textem. ICT by mohlo být využíváno jako “most překlenující propast” k inkluzi, k vyrovnání rozdílů a podílení se na inkluzi studentů/žáků se SVP. Ale aby toho bylo možné dosáhnout, měla by být výuka přizpůsobena potřebám studentů/žáků a pedagogika propojena s technologiemi. Ačkoli je chápáno různě, co je inkluze, většinou je brána pouze jako didaktický problém, což může vést k sociální a fyzické exkluzi. Vzdělávání v běžných školách nebylo vždy přizpůsobeno potřebám všech studentů/žáků a asistivní technologie byly používány studenty/žáky zejména v “exkluzivních” podmínkách (pozn. exkluzivních jako opozitum inkluzivních). K tomu, aby bylo ICT používáno více inkluzivně, učitelé potřebují znalosti, vybavení a čas. V důsledku toho je potřeba, aby učitelé a pedagogové budoucích učitelů byli více vzděláváni v oblasti ICT pro studenty/žáky se SVP a speciální pedagogové by měli působit jako supervizoři běžných učitelů. Pro další výzkum lze doporučit, aby probíhaly podobné studie nebo studie individuálních možností ICT pro studenty/žáky se SVP.

 

Klíčová slova [cz]
speciální vzdělávání, studenti/žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ICT, inkluze, běžné vzdělávací prostředí

Leave a Reply