Ndikimi i TIK në Arsim: Sfidat dhe Perspektivat

Artikull i marre nga: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5904762.pdf

Hernandez, R.M.. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. Propósitos y Representaciones, 5(1), 325 – 347 http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149

Abstrakt

Ky punim paraqet sfidat kryesore dhe ofron një pasqyrë të së ardhmes së TIK-ut dhe lidhjen e tyre me arsimin. Fillon me një përshkrim të të ashtuquajturës shoqëri të bazuar në njohuri dhe si evolucioni i saj, pasardhës i teknologjisë, ka përfshirë fusha të ndryshme, duke hapur rrugën për inovacionin në arsim dhe duke nxitur krijimin e njohurive të reja. Ai gjithashtu përshkruan rëndësinë e çdo agjenti arsimor (mësues-student) dhe rolin e tyre në transformimin e procesit procesit mësimor-mësimnxënie.

Fjalet kyce: TIK, arsimi, sfidat, perspektivat.

Ronald M. Hernández
Universidad San Ignacio de Loyola (Perú)

ImpactoDeLasTICEnLaEducacion-

Leave a Reply