Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği

Özet

Bu araştırmanın amacı Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeğini (KEAODÖ) (Ahmmed, 2013) Türkçe ’ye uyarlamaktır. Araştırma kapsamında uyarlanan ölçek 221 öğretmene uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde 8 maddeden oluşan tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği gözlemlenmiştir. Ölçeğin psikometrik özelliklerini inceleyebilmek amacıyla iç tutarlılık, madde ve faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizleri sonucu .85 bulunulmuş olup, yapılan analiz ile güvenirlik için gerekli olan orana ulaşıldığı görülmüştür. KEAODÖ’nin orijinal tek faktörlü yapısının, madde ayırt ediciliği ve doğrulayıcı faktör analizinden alınan sonuçlar doğrultusunda Türk örneklemine uygunluğu belirlenmiştir. (x2= 97.57, sd= 20, RMSEA= .133, NFI=.92, NNFI= .91, CFI = .93, IFI=.93,SRMR=066, GFI= .90). Bu durumda ölçeğin Türk örneklem grubu için eğitim sürecinde öğretmenlerin “Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği” düzeylerinin belirlenmesi için uygulanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler:Kaynaştırma eğitimigeçerlik ve güvenirlik

Arslan,S. & Kılıç,Y. (2016). Perceived School Support in Inclusive Education. Erzincan University Journal of Education FacultyArchiveVolume 18, Issue 1. DOI= 10.17556/jef.50307

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225220

Leave a Reply