Profil osob s postižením v Albánii

Postižení a zranitelnost jsou dynamicky a komplikovaně propojené jevy. V rozvinutých zemích velké množství empirických výzkumů ukazuje, že skupina osob s postižením vykazuje mimo jiné nižší vzdělání, nižší zaměstnanost a vyšší míru nezaměstnanosti, horší životní podmínky a vyšší míru chudoby. V rozvojových zemích stále omezené množství empirických výzkumů ukazuje na to, že osoby s postižením jsou na tom po ekonomické stránce hůře z hlediska zaměstnanosti a vzdělání, zatímco na úrovni domácností jsou důkazy neprůkazné. Odvození jakýchkoli závěrů o vztahu mezi zdravotním postižením a chudobou v rozvojových zemích z této literatury je problematické vzhledem k nízké srovnatelnosti opatření v oblasti zdravotního postižení, ekonomických ukazatelů a metod použitých v těchto studiích.

Cílem této studie je přispět k empirickému výzkumu sociálních a ekonomických podmínek osob se zdravotním postižením v Albánii. Tato studie předkládá data, která nejen pokrývají celou zemi, ale také různé druhy postižení, a podává tak přehled o situaci osob s postižením a jejich domácností v oblasti ekonomiky a chudoby v roce 2011/2012 v Albánii. Studie využívá data ze sčítání lidu z roku 2011 a z průzkumu Měření životního standardu z roku 2012 (LSMS), přičemž obě tyto studie zjišťovaly i opatření v oblasti zdravotního postižení. Je důležité poznamenat, že oba soubory dat jsou průřezové, a proto tato studie může popsat socioekonomickou situaci osob se zdravotním postižením pouze v jednom okamžiku. Na základě popisných statistik, které tato studie prezentuje, by neměly být vyvozeny žádné závěry o příčinných souvislostech mezi postižením a chudobou.

Tento výzkum je relevantní z několika důvodů. Zaprvé, představuje první pokus kvantifikovat a profilovat obyvatelstvo se zdravotním postižením v Albánii. Dřívější data o zdravotních omezeních shromážděná v předcházejících verzích albánského LSMS nebyla dostatečně kvalitní. Za druhé, poskytnutí základních údajů o socioekonomické situaci osob se zdravotním postižením a jejich domácnostech v roce 2011/2012 v Albánii může ovlivnit další oblasti veřejné politiky zabývající se postižením.

Zpráva identifikuje šest hlavních skupin osob se zdravotním postižením. První dvě skupiny osob, osoby s těžkým kombinovaným postižením a osoby bez vzdělání by měly být podporovány prostřednictvím sociálního systému, tak aby si mohly dovolit lékařskou péči. Další dvě skupiny osob se zdravotním postižením jsou důchodci s omezeným postižením, kteří jsou příliš staří na to, aby mohli pracovat, a potřebují podporu v období přechodu do důchodu. Poslední dvě skupiny osob se zdravotním postižením tvoří lidé se středoškolským vzděláním v produktivním věku, buď se sluchovým, nebo zrakovým postižením, kteří potřebují podporu při zařazeni na trh práce.

Profile of PWD in Albania – Census 2011

Leave a Reply