Ο Ρόλος και η Κατάσταση της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδική Εκπαίδευση

Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, αφού αφενός, βελτιώνει το επίπεδο εκπαίδευσης των σπουδαστών και, αφετέρου, συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, επιταχύνοντας ταυτόχρονα την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη φύση των διαφορετικών τύπων αναπηριών, τα οφέλη των ΤΠΕ μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν πολύ καλά στην ειδική εκπαίδευση. Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι σημαντικός τόσο στη θεραπευτική όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία και η βιβλιογραφία έχει δείξει σημαντικά αποτελέσματα για φοιτητές με αναπηρίες που βοηθούνται από ΤΠΕ. Στη Ρουμανία, ωστόσο, έχουν γίνει ελάχιστα μέχρι στιγμής για να αξιολογηθεί ο τρόπος χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς ώστε να συνεργαστούν με φοιτητές με διαφορετικά είδη αναπηρίας. Για το λόγο αυτό, ο κύριος σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι ανοιχτοί και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση. Το δείγμα αποτελούνταν από 105 εκπαιδευτικούς από το Bihor της Ρουμανίας. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο επιλογής και η περίοδος υλοποίησης ήταν τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και γνωρίζουν τη σημασία και έχουν μια θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη πιστεύουν ότι είναι ελάχιστα εκπαιδευμένοι και θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον τομέα κατά τη διάρκεια της συνεχούς επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Leave a Reply