Udhëzime për informacion të aksesueshëm

Projekti ICT4I fokusohet në përdorimin e TIK për të mbështetur të mësuarit e nxënësve me aftësi të kufizuara dhe nevojat e veçanta arsimore në mjedise përfshirës brenda arsimit të detyrueshëm.

Leave a Reply