TIK dhe diversiteti funksional: njohja e stafit mësimdhënës.

Artikull i marre nga: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2017, Vol. 7, Nº 3 (p. 157-175)

Abstrakt

Edukimi cilësor në barazi dhe kërkon barazi ne angazhimin e të gjithë anëtarëve të komunitetit arsimor. Kjo është fituar duke nxitur trajnimin e vazhdueshëm të mësuesve, një mësim të vazhdueshëm të përshtatur ndaj nevojave dhe karakteristikave të nxënësve. Në këtë kontekst, ky artikull tregon rezultatet e një hulumtimi qëllimi i të cilit ka qenë njohja e nivelit të trajnimit dhe njohurive të mësuesve të arsimit fillor në Andaluzi, lidhur me aplikimin e TIK për njerëzit me diversitet funksional. Dizajni i hulumtimit i përdorur ka qenë i llojit të përzier (metodologjia sasiore dhe cilësore), duke analizuar 342 pyetësorë të ofruar për mësuesit e arsimit fillor dhe 84 intervista me informatorët kryesorë (anëtarët e ekipeve drejtuese, koordinatorët e TIK, drejtorët dhe këshilltarët teknologjik të qendrave të trajnimit të mësuesve) . Ndër konkluzionet që mund të nxjerrim në pah mungesa e vetëdijes dhe përgatitja nga ana e stafit mësimdhënës, si dhe zhvillimi i përvojave trajnuese në këtë fushë është ende i pamjaftueshëm dhe nganjëherë i pamundur.

Fjalet kyce: Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit; diversiteti funksional; intervistë; trajnimi i mësuesve; përfshirjen në arsim, qasjen.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spain)
Alejandro Rodríguez-Martín
Universidad de Alicante (Spain)

2017 european_journal

 

Leave a Reply