Ανάπτυξη οργάνων αξιολόγησης για σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η αύξηση της ένταξης φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ουγγαρίας υπογράμμισε περαιτέρω την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρων στις αξιολογήσεις κοινωφελώς εκπαιδευμένων ομάδων φοιτητών που θα παρείχε συγκρίσιμα αποτελέσματα – τουλάχιστον στον τομέα της βασικής ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ως απάντηση στην ανάγκη αυτή, τα διαγνωστικά όργανα για την τακτική αξιολόγηση των φοιτητών με ΕΕΑ χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές με εκείνες που περιγράφονται παραπάνω ενσωματώνονται στα γενικά μέτρα. Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των διαφορετικών απαιτήσεων που τίθενται σε ισχύ κατά την αξιολόγηση των φοιτητών με ΕΕΑ. Παλαιότερα κατασκευασμένα μέτρα κατάλληλα για την αξιολόγηση των φοιτητών με ΕΕΑ περιέχουν επίσης διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να προσαρμοστούν για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαγνωστικής αξιολόγησης. Το νέο πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτεί ωστόσο την εκπόνηση νέων μεθόδων αξιολόγησης καθώς και νέων καθηκόντων. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες, οι ειδικοί στην εκπαίδευση των φοιτητών με ΕΕΑ θα αναλάβουν ενεργό ρόλο ως μέλη της ομάδας του έργου.

Leave a Reply