Zhvillimi i instrumenteve të vlerësimit për studentët me nevoja të veçanta arsimore

http://www.edia.hu/?q=hu/meroeszkozok_fejlesztese_sajatos_nevelesi_igenyu_tanulok_szamara

Koordinatore: Éva Molnár

Rritja e integrimit dhe përfshirjes së nxënësve me nevoja të veçanta arsimore (NVA), në sistemin shkollor Hungarez është theksuar më tej nevoja e një sistemi të integruar të masave në vlerësimet e grupeve të përbashkëta të studentëve që do të ofronin rezultate të krahasueshme – të paktën në fushën e zhvillimi të aftësive themelore. Në përgjigje të kësaj nevoje, instrumentet diagnostikuese dhe bankat testuese për vlerësimin e rregullt të nxënësve me NVA do të zhvillohen duke përdorur të njëjtat parime si ato të përshkruara më sipër dhe të integruara në masat kryesore. Sidoqoftë,një kujdes i veçantë duhet të merret për të adresuar kërkesat e ndryshme që hyjnë në lojë gjatë vlerësimit të nxënësve me NVA.

Masat e ndërmarra paraprakisht të përshtatshme për vlerësimin e nxënësve me NVA gjithashtu përmbajnë disa artikuj që mund të shfrytëzohen ose përshtaten për të zhvilluar një sistem vlerësimi diagnostifikues. Sistemi i ri i zhvilluar në kuadër të këtij projekti të tanishëm kërkon që megjithatë  të ketë zhvillim të metodave të reja të vlerësimit si dhe detyra të reja. Për të kënaqur këto pritshmëri, ekspertët në edukimin e nxënësve me NVA do të marrin një rol aktiv si anëtarë të ekipit të projektit.

Zgjerimi i sistemit të masave diagnostikuese për studentët NVA kërkon punë zhvillimore në dy fusha thelbësore. Nga njëra anë, hapësira e artikullit duhet të zgjerohet për të përfshirë pikat e përshtatura për vështirësitë e veçanta të mësimit të fëmijëve që vlerësohen. Këto detyra të modifikuara jo vetëm që do t’u mundësonin nxënësve me nevoja të veçanta që të zgjidhin me sukses shumicën e detyrave të dhëna, por gjithashtu do të lehtësonin që arritjet e tyre të shfaqen në shkallë të unifikuar. Nga ana tjetër, përfitimet e testimit të kompjuterizuar u lejojnë studentëve të sfiduar fizikisht, të cilët nuk janë në gjendje të marrin pjesë në vlerësimin e bazuar në letër, për të zgjidhur detyrat vetë. Si pjesë e projektit, do të duhej të zhvilloheshin pajisje speciale teknike me funksione përshtatëse për të mundësuar që disa studentë NVA të bashkëveprojnë me kompjuterat.

Leave a Reply