Terminali Braill

Në këtë video paraqitet terminali Braill, ndihma për njerëzit e verbër që përdoren kur punojnë me kompjuter.

Leave a Reply