Perceptimi i mbështetjes së shkollës në arsimin gjithëpërfshirës

Qëllimi i këtij studimi është të përshtasë Shkallën e perceptimit të mbështetjes së shkollës në arsimin gjithëpërfshirës (Ahmed, 2013) në turqisht. Në fushën e hulumtimit, shkalla e përshtatur u aplikua në 221 mësues. Në analizën e faktorit konfirmues, vërehet se një model dimensional i cili përbëhet nga tetë njësi të përshtatur mirë. Me qëllim të shqyrtimit të karakteristikave psikometrike të shkallës, janë kryer konsistenca e brendshme, analiza e njësive dhe faktorit. Rezultatet e analizës së konsistencës së brendshme të shkallës janë .85 u gjetën, u pa se niveli i kërkuar u arrit me besueshmëri nga analizat. Struktura origjinale e një faktori të PSSSIE (Perceived School Support in İnclusive Education) u përcaktua në përputhje me shembullin turk në përputhje me rezultatet e dallueshmërisë së njësisë dhe analizës së faktorit konfirmues (x² = 97.57, sd = 20, RMSEA = .133, NFI = .92, NNFI = .91, CFI = .93, IFI = .93, SRMR = 066, GFI = .90). Në këtë gjendje, për grupin e mostrës turke të shkallës pritet të zbatohet për të përcaktuar “Perceived School Support in İnclusive Education “të mësuesve në procesin e arsimit

Leave a Reply