Aftësia e kufizuar Intelektuale – Shpjegimi i koncepteve nëpërmjet ushtrimeve fizike

Mësim konceptual me trajnim psiko-motorik
Konceptet janë përfaqësime abstrakte të klasave të objekteve, ngjarjeve, ideve dhe sjelljeve me karakteristika të ngjashme dhe / ose të përbashkëta. Konceptet janë karakteristikat e perceptuara nga objektet reale dhe ngjarjet në botë bazuar në përvojën tonë. Konceptet konkrete: Karakteristikat fizike janë koncepte që mund të perceptohen nga organet shqisore. Cilësitë përkatëse (ndarëse) të konceptit janë në strukturën e konceptit. Për shembull, atributi i lidhur i konceptit “kornizë” është forma e kornizës. Videoja që do të shihni, tregon konceptin e mësimdhënies me trajnimin psiko-motorik të objekteve të mëdha / të vogla. Duke përcaktuar karakteristikat e koncepteve nga ana e mësuesit, nxënësit i kërkohet të njohe konceptin e përcaktuar nga mësuesi dhe pastaj ta sjellin atë në vendin e dëshiruar. Në këtë rast, studenti ka mundësi të mësojë konceptet në një mënyrë më të kënaqshme duke bërë sporte.

Leave a Reply