Οι νέες τεχνολογίες στην ελληνική συμπεριληπτική τάξη

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμων εκπαιδευτικών υλικών και λογισμικού για φοιτητές με αναπηρίες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ. Το υλικό που αναπτύσσεται θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε μαθητές με: διανοητική αναπηρία, κώφωση, τύφλωση, αυτισμό, διαταραχή υπερκινητικότητας έλλειψης προσοχής (ADHD) και κινητικές αναπηρίες. Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μέσω της χρήσης εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας (εικονογράμματα, σχέδια, εικόνες) και εύκολης ανάγνωσης κειμένων. Η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω της ενσωμάτωσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Μπράιγ μέσω πόρων πολυμέσων.

The use of Information and Communication Technologies for inclusive education in Greece

Leave a Reply