Συμπεριληπτική εκπαίδευση στα δημόσια ελληνικά σχολεία: Δείκτες ποιότητας

Δείκτες ποιότητας για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιγράφονται στο Ν. 2817/2000. Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα δωρεάν διάγνωσης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης σύμφωνα με τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη σε άτομα με ΕΕΑ προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα κατάλληλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δημιουργήσει ένα σύστημα υπηρεσιών που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η επιτυχημένη ένταξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας για την ειδική εκπαίδευση. Η περιγραφή του συστήματος μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

  • Δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές με ΕΕΑ
  • Δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης, παροχής συμβουλών και διαδικασιών διευκόλυνσης, όπως διερμηνεία νοηματικής γλώσσας, μαθήματα Μπράιγ κ.λπ.
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για προγράμματα που υποστηρίζουν την έγκαιρη παρέμβαση
  • Κατάρτιση των καθηγητών, των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχολόγων κλπ.

Inclusive education in mainstream schools in Greece

 

Leave a Reply