Εφαρμογές smartphone για υποστήριξη φοιτητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός, μια συλλογή καλών πρακτικών. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στην πράξη, τους δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης και τους γονείς που αναζητούν αποτελεσματικές μεθόδους υποστήριξης για τα παιδιά τους, ώστε να εντοπίζουν τις κινητές εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών με ΕΕΑ στο περιβάλλον μάθησης.

Το Μέρος Ι παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο και εξετάζει ορισμένα από τα ζητήματα υποστήριξης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών μέσω εργαλείων επικοινωνίας. Το Μέρος ΙΙ παρουσιάζει μερικές από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ουγγαρία ή διεθνώς για να υποστηρίξουν νέους με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και διαταραχές της διανοητικής ικανότητας. Στο Μέρος ΙΙΙ, η ανάπτυξη και η εφαρμογή της εφαρμογής AutiCard είναι το κύριο θέμα.
Πριν από αυτό, παρουσιάζουμε τις διαδικασίες ανάπτυξης, δοκιμών και εφαρμογών της εφαρμογής HANDS για κινητά.
Το βιβλίο τελειώνει με παραδείγματα ακολουθιών υποστήριξης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, ακολουθούμενες από μια συλλογή αναφορών.

6_mobilalkalmazasok_kotet autizmus

 

Leave a Reply