Αναγνώριση φωνής στο Google Docs: Φωνητική πληκτρολόγηση  

Αναγνώριση Google Voice για Έγγραφα Google. Μιλήστε αντί για πληκτρολόγηση. Μάθετε να χρησιμοποιείτε το Google Voice για Έγγραφα Google καθώς και τις τρέχουσες γνωστές εντολές του Google Voice.

Leave a Reply