EKUI

EKUI është një linjë e gjallë dhe materialesh didaktike për një komunikim më gjithëpërfshirës, pa barriera. Si i tillë, EKUI u hartua për të zhvilluar:

  • gjuhë dhe komunikim
  • aftësitë psikomotorike
  • mendim kritik
  • inteligjencë sociale dhe emocionale
  • imagjinatën dhe kreativitetin

Për më shumë informacion rreth projektit në link : https://ekui.pt/?lang=en

Leave a Reply