Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. […]

Read more

Σχολική Υποστήριξη στην Περιεκτική Εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει την κατάσταση στην Τουρκία αναφορικά με τη Στήριξη Σχολικής Εκπαίδευσης στην Περιεκτική Εκπαίδευση (Ahmmed, 2013). Στο πεδίο της έρευνας, εφαρμόστηκε προσαρμοσμένη κλίμακα σε […]

Read more

Νέες τάσεις και θέματα που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες

Η εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές που παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες την ευκαιρία να έχουν μια κανονική ζωή. Με τη σειρά της, η […]

Read more

Ο Ρόλος και η Κατάσταση της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδική Εκπαίδευση

Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, αφού αφενός, βελτιώνει το επίπεδο εκπαίδευσης των σπουδαστών και, αφετέρου, συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών […]

Read more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικά, το καθήκον και η ευθύνη είναι ένας σκοπός που διασφαλίζει τη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων που αποκτώνται σε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Στο επάγγελμα του καθηγητή υπάρχουν τρεις τύποι δεξιοτήτων: […]

Read more

Η σημασία της νέας τεχνολογίας στην αποκατάσταση του παιδιού με ειδικές ανάγκες

Τα τελευταία χρόνια, η μηχανοργάνωση έχει γίνει ολοένα και ισχυρότερη ώστε να ενσωματωθούν οι μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Από την […]

Read more

La tortuga tati

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της δυνατότητας διαφοροποίησης παρόμοιων εικόνων.

Read more
1 2 3 6