Εφαρμογές smartphone για υποστήριξη φοιτητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός, μια συλλογή καλών πρακτικών. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στην πράξη, τους δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης και τους γονείς που […]

Read more

Σχολική Υποστήριξη στην Περιεκτική Εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει την κατάσταση στην Τουρκία αναφορικά με τη Στήριξη Σχολικής Εκπαίδευσης στην Περιεκτική Εκπαίδευση (Ahmmed, 2013). Στο πεδίο της έρευνας, εφαρμόστηκε προσαρμοσμένη κλίμακα σε […]

Read more

Νέες τάσεις και θέματα που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες

Η εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές που παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες την ευκαιρία να έχουν μια κανονική ζωή. Με τη σειρά της, η […]

Read more

Ο Ρόλος και η Κατάσταση της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδική Εκπαίδευση

Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, αφού αφενός, βελτιώνει το επίπεδο εκπαίδευσης των σπουδαστών και, αφετέρου, συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών […]

Read more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικά, το καθήκον και η ευθύνη είναι ένας σκοπός που διασφαλίζει τη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων που αποκτώνται σε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Στο επάγγελμα του καθηγητή υπάρχουν τρεις τύποι δεξιοτήτων: […]

Read more

Η σημασία της νέας τεχνολογίας στην αποκατάσταση του παιδιού με ειδικές ανάγκες

Τα τελευταία χρόνια, η μηχανοργάνωση έχει γίνει ολοένα και ισχυρότερη ώστε να ενσωματωθούν οι μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Από την […]

Read more

La tortuga tati

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της δυνατότητας διαφοροποίησης παρόμοιων εικόνων.

Read more
1 2 3 8