Σχολική Υποστήριξη στην Περιεκτική Εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει την κατάσταση στην Τουρκία αναφορικά με τη Στήριξη Σχολικής Εκπαίδευσης στην Περιεκτική Εκπαίδευση (Ahmmed, 2013). Στο πεδίο της έρευνας, εφαρμόστηκε προσαρμοσμένη κλίμακα σε 221 εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να εξεταστούν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της κλίμακας, διεξήχθη εσωτερική συνοχή, ανάλυση στοιχείων και παραγόντων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εσωτερικής συνοχής της κλίμακας είναι .85, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο απαιτούμενος ρυθμός επιτεύχθηκε με αξιοπιστία και αναλύσεις.

Leave a Reply