Νέες Τεχνολογίες και Μουσική στις γενετικές αναπηρίες

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η ανασκόπηση των πιο αντιπροσωπευτικών μελετών της τελευταίας δεκαετίας (2006-2015) που αφορούν το συνδυασμό της τεχνολογίας και της μουσικής για τα άτομα με γενετικές αναπηρίες. Συγκεκριμένα: Κατάθλιψη / Διαταραχή συμπεριφοράς, Σύνδρομο Down, Διανοητικές αναπηρίες, Εγκεφαλική παράλυση και Σοβαρές ανωμαλίες. Υπογραμμίζεται επίσης ο σημαντικός ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εργαλείων ψηφιακής μουσικής στην προώθηση της συμμετοχής των φοιτητών με τις προαναφερθείσες δυσκολίες σε δραστηριότητες μουσικής.

https://www.researchgate.net/publication/316570435_ICTs_and_Music_in_Generic_Learning_Disabilities

 

Leave a Reply