Αναπηρία παιδιών στην Αλβανία – Επικράτηση αναπηρίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες και ποιότητα υπηρεσιών

Από ηθική άποψη, σε κάθε κοινωνία που φροντίζει τα παιδιά είναι η πρωταρχική ευθύνη των γονέων και της ίδιας της κοινωνίας. Επιπλέον, προκύπτει ότι η φροντίδα των παιδιών με αναπηρίες αυξάνει τις ανάγκες να είναι πιο προετοιμασμένοι και ενεργά συμμετέχοντες στην οικονομική ζωή της χώρας όταν φτάσουν στην ενηλικίωση. Τα ακριβή στοιχεία για την επικράτηση της αναπηρίας στα παιδιά λείπουν όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Παρόλο που οι μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 85% των παιδιών με αναπηρίες ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες (ΠΟΥ, 2011), η επαλήθευση τέτοιων δεδομένων γίνεται ένα τεράστιο έργο όχι μόνο λόγω στίγματος αλλά και λόγω συζητήσεων που σχετίζονται με τον ορισμό της ίδιας της αναπηρίας, τα μέσα αναγνώρισής του ή την αξιολόγηση αναπηρίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παγκόσμια έκθεση της UNICEF (2013) βλέπει τα δεδομένα σχετικά με την αναπηρία ως “ουσιαστικά κερδοσκοπικά”. Η διεθνής πρακτική απέδειξε ότι η συσχέτιση μιας σειράς ερωτήσεων σχετικά με τη μέτρηση της αναπηρίας στις εθνικές απογραφές δεν ήταν ούτε ιστορικά ούτε επαρκής ούτε συγκρίσιμη. Επιπλέον, οι μελέτες που αφορούσαν σημαντικά άτομα από την κοινότητα για τον εντοπισμό των παιδιών με αναπηρίες έχουν δείξει ότι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση παραμένει η ενημέρωση από συνεντεύξεις πόρτα σε πόρτα που διεξάγονται από εκπαιδευμένα άτομα που συνεντευξιάζουν τον γονέα του παιδιού . Επί του παρόντος, υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία για την επικράτηση της αναπηρίας στα παιδιά και τη νεολαία στην Αλβανία. Δεν έχει διεξαχθεί ειδική μελέτη για την εκτίμηση της κλίμακας του επιπολασμού αναπηρίας στα παιδιά της Αλβανίας και των διαθέσιμων υπηρεσιών για την υποστήριξη των αναγκών τους. Επιπλέον, η προηγούμενη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπηρία παιδιών στην Αλβανία βασίστηκε σε μοντέλα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD). Παρόλα αυτά, αυτά τα δεδομένα για τον επιπολασμό θεωρούνται επιτακτικά και επειδή τα αξιόπιστα δεδομένα αντιπροσωπεύουν τον προγραμματισμό και την επέκταση αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων και υποστήριξης όσον αφορά τόσο το κόστος όσο και το χρόνο παρέμβασης. Οι χώρες που έχουν επικυρώσει τη UNCRPD, όπως η Αλβανία, σύμφωνα με το Άρθρο 31 της Σύμβασης υποχρεούνται να «αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. “Επιπλέον, το ίδιο άρθρο της UNCRPD αναφέρει ότι το κράτος« θα εντοπίσει και θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην άσκηση των δικαιωμάτων τους »(ΟΗΕ, 2006).

Leave a Reply