TIK dhe Muzika në Aftësi të Kufizuara të Mësimit të Përgjithshëm

Qëllimi i këtij punimi është të shqyrtojë studimet më përfaqësuese të dekadës së fundit (2006-2015), veçanërisht në Greqi, të cilat merren me kombinimin e teknologjisë dhe muzikës dhe shqetësojnë individët me aftësi të kufizuara të përgjithshme të të mësuarit. Veçanërisht, fushat e nevojave në këtë punim janë të ndara në kategoritë e mëposhtme: sjellje depresive / shkatërruese, sindroma Down, disavantazhet intelektuale, paralizë cerebrale dhe disa lloje të rënda / të thella. Është nënvizuar gjithashtu roli i rëndësishëm i Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe mjeteve muzikore digjitale në promovimin e pjesëmarrjes muzikore dhe nxënësve që asistojnë me disa nga aftësitë e përmendura më parë.

https://www.researchgate.net/publication/316570435_ICTs_and_Music_in_Generic_Learning_Disabilities

Leave a Reply