Gjithkush është i ndryshëm – arsim gjithëpërfshirës duke përdorur IT

Publikimi shqyrton çështjet e përfshirjes nga perspektiva e një mësuesi dhe personi shkollor, përshkruan disa mundësi për përdorimin e teknologjive moderne dixhitale dhe fokusohet në aftësitë e sistemit operativ Microsoft Windows 10. Përveç ofrimit të qasjes në Windows 10, ai fokusohet në legjislacionin e ri në Republikën Çeke që përcakton arsimin gjithëpërfshirës në shkolla, mundësitë e mbështetjes së nxënësve me nevoja të veçanta arsimore përmes teknologjive digjitale.
GAJZLEROVÁ, L. – NEUMAJER, O. – ROHLÍKOVÁ, L. Každý jsme jiný. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Microsoft. Available from: http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf. [cit. 29-08-2018]

Leave a Reply