Edukimi gjithëpërfshirës i fëmijërisë së hershme – Rishikimi i Literatures

Ky rishikim i literaturës mbi Edukimin e Fëmijërisë së Hershme (ECE) / Edukimi Përfshirjen e Fëmijërisë së Hershme (IECE) është pjesë e projektit “Përfshirja e Arsimit të Hershëm të Fëmijërisë”, i realizuar nga Agjencia Evropiane për Nevoja të Veçanta dhe Arsimi Gjithëpërfshirës. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të identifikojë dhe analizojë faktorët që mundësojnë programe cilësore dhe efektive re-primare për të gjithë fëmijët në mjediset gjithëpërfshirëse të viteve të hershme. Ky rishikim tregon se organizatat ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian (BE) i konsiderojnë ECE / IECE me cilësi të lartë si një bazë esenciale për të mësuarit gjatë gjithë jetës. Është e domosdoshme për suksesin në ekonomitë moderne të bazuara në dije. Pjesëmarrja në arsimin parafillor me cilësi të lartë ka efekte pozitive afatgjata në zhvillimin e fëmijëve dhe përfitimet janë më të mëdha për fëmijët nga një sfond i pafavorizuar (Frawley, 2014).

Kliko per me teper

Leave a Reply