Το προφίλ των ανθρώπων με αναπηρίες στην Αλβανία

Η αναπηρία και η ευαισθησία είναι δυναμικά και περίπλοκα φαινόμενα. Στις αναπτυγμένες χώρες, ένα μεγάλο σύνολο εμπειρικών ερευνών δείχνει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν, μεταξύ άλλων, συγκριτικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, χειρότερες συνθήκες διαβίωσης και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ακόμη περιορισμένο σώμα εμπειρικών ερευνών δείχνει ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι συχνά χειρότερα οικονομικά από την άποψη της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού τα στοιχεία είναι μικτά. Η εξαγωγή τυχόν συμπερασμάτων σχετικά με τη σχέση μεταξύ αναπηρίας και φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες από τη βιβλιογραφία αυτή είναι προβληματική, δεδομένης της έλλειψης συγκρισιμότητας των μέτρων αναπηρίας, των οικονομικών δεικτών και των μεθόδων στις μελέτες αυτές.
Η μελέτη αυτή στοχεύει να συμβάλει στην εμπειρική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των ατόμων με αναπηρίες στην Αλβανία. Χρησιμοποιώντας δεδομένα τα οποία καλύπτουν εκτενώς ολόκληρη τη χώρα, αυτή η μελέτη παρουσιάζει μια εικόνα φτώχειας των ατόμων με αναπηρίες και των νοικοκυριών τους από την περίοδο 2011/2012 στην Αλβανία. Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία από την Απογραφή του 2011 και το Έντυπο Ζωής και Μετρήσεων (LSMS) για το 2012, τα οποία περιλαμβάνουν και τα μέτρα αναπηρίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και τα δύο σύνολα δεδομένων είναι διατομεακά και, συνεπώς, η μελέτη αυτή μπορεί μόνο να περιγράψει τις κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις των ατόμων με αναπηρία σε μια χρονική στιγμή. Δεν θα πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ αναπηρίας και φτώχειας βάσει των περιγραφικών στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζει αυτή η μελέτη.
Η έρευνα αυτή έχει σημασία για διάφορους λόγους. Πρώτον, αντιπροσωπεύει την πρώτη προσπάθεια ποσοτικοποίησης και προβολής του πληθυσμού με αναπηρία στην Αλβανία. Προηγούμενες πληροφορίες για τους περιορισμούς υγείας συλλέχθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις του Αλβανικού LSMS, αλλά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν δεν ήταν λεπτομερή. Δεύτερον, με την παροχή βασικών δεδομένων σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Αλβανία και τα νοικοκυριά τους το 2011/2012, μπορεί να ενημερώσει για πρόσθετες πολιτικές για την αναπηρία.
Η έκθεση εντοπίζει έξι σημαντικές ομάδες ατόμων με αναπηρία. Οι δύο πρώτες ομάδες ατόμων αφορούν αυτούς με πολλαπλές σοβαρές αναπηρίες. Οι επόμενες δύο ομάδες ατόμων με αναπηρία είναι συνταξιούχοι, με περιορισμένη αναπηρία, που δεν μπορούν να εργαστούν και χρειάζονται υποστήριξη για να περάσουν στη συνταξιοδότηση. Οι δύο τελευταίες ομάδες ατόμων με αναπηρία είναι άτομα σε ηλικία εργασίας, με δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αναπηρίες, οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη για να συμπεριληφθούν στην αγορά εργασίας.

Leave a Reply