Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG) 2.0 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συστάσεων για την πιο προσιτή πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ιστού. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, το περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο σε ευρύτερο φάσμα ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως τύφλωση και χαμηλή όραση, κώφωση και απώλεια ακοής, μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικοί περιορισμοί, περιορισμένη κίνηση, δυσλειτουργίες ομιλίας, φωτοευαισθησία και συνδυασμοί αυτών. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, το περιεχόμενο του ιστού σας θα είναι πιο εύχρηστο στους χρήστες εν γένει. Τα κριτήρια επιτυχίας του WCAG 2.0 είναι γραμμένα ως δοκιμαστικές δηλώσεις που δεν είναι συγκεκριμένες για την τεχνολογία. Καθοδήγηση σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιτυχίας σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία των κριτηρίων επιτυχίας παρέχονται σε ξεχωριστά έγγραφα. Δείτε την Οδηγία για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG) για μια εισαγωγή και συνδέσεις με το τεχνικό και εκπαιδευτικό υλικό WCAG.

Leave a Reply