Η επίδραση των ΤΠΕ στα πρότυπα δραστηριότητας των παιδιών με σωματικές αναπηρίες εκτός σχολείου. 

ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνήσουν τα εξωτερικά πρότυπα σχολικής δραστηριότητας των παιδιών με σωματικές αναπηρίες και συγκεκριμένα τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σύγκριση με εκείνη των παιδιών χωρίς αναπηρία. Επιπρόσθετα, στόχος ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των παιδιών σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή και οι συσχετισμοί μεταξύ της χρήσης του Διαδικτύου και της αλληλεπίδρασής τους με τους συνομηλίκους.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Ερωτηματολόγιο σχετικά με δραστηριότητες εκτός σχολείου, που απαντήθηκαν από 215 παιδιά και νέους με σωματική αναπηρία, μέση ηλικία 12 ετών 10 μήνες, που παρακολουθούν μαθήματα γενικού σχολείου. Για συγκρίσεις ομάδων με παιδιά χωρίς αναπηρία, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την έρευνα «Παιδιά και ΜΜΕ».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανάλυση, εντοπίστηκαν δύο σειρές ενεργειών, ανάλογα με το εάν το παιδί ήταν ανάπηρο ή όχι και το φύλο του παιδιού. Ένα υψηλότερο ποσοστό παιδιών με σωματικές αναπηρίες ασχολούνταν με δραστηριότητες ΤΠΕ, ενώ τα παιδιά χωρίς αναπηρία τείνουν να ασχολούνται με ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων εκτός του σχολείου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εκτός του σχολείου, τα πρότυπα δραστηριότητας των παιδιών και των νέων με σωματικές αναπηρίες φαίνεται να χαρακτηρίζονται από εστίαση στις δραστηριότητες των ΤΠΕ, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αντισταθμίσουν την αποδυνάμωσή τους, γιατί ταιριάζει σε όλους. Επιπλέον, οι ψηφιακές δεξιότητες που αναπτύσσονται εκτός σχολείου προσλαμβάνουν παιδιά με σωματικές αναπηρίες, προσφέροντάς τους αυξημένη πρόσβαση στην κοινωνία και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Leave a Reply