Online studie fonologického uvědomování and vývojové úrovně mentálního slovníku u žáků základních škol

Abstrakt

Studie hodnotí vliv fonologického uvědomění a vývojové úrovně mentálního slovníku ve vztahu k učení se čtení a představuje on-line měřicí nástroj vyvinutý pro diagnostiku těchto dvou oblastí, jejichž činnost je popsána na základě výsledků výzkumu. Studie sloužila dvojímu účelu: (1) provádět rozsáhlé empirické testování online měřicího systému, který je vhodný pro diagnostiku těchto dvou oblastí; (2) určit, jak můžeme tyto oblasti charakterizovat u studentů v počátečních fázích základního vzdělávání. Rozsáhlý průzkum byl proveden za účasti dětí z prvního až třetího ročníku (n = 1515) na platformě eDia na jaře 2014. Výsledky průzkumu ukázaly, že test je reliabilní (0.92). Indexy obtížnosti úkolů pokryly velkou část populace. Každá dimenze obtížnosti položky byla analyzována na základě dovedností studenta. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že subtest mentálního lexikonu je pro děti snazší (0,79) než subtest fonologického uvědomování (3,00). Srovnání dimenzí ukázalo významnou korelaci mezi oběma oblastmi (r = 0,89, p <0,01). Průměrná úroveň dovedností mezi studenty se zvýšila ve vyšších ročnících. Významný rozdíl byl zaznamenán mezi druhým a třetím ročníkem, přičemž vývojový proces se ve třetím ročníku zrychlil. Výkonnost dětí byla rozdělena do pěti úrovní schopností v souladu s hodnocením k uvedeným kritériím. Již někteří prvňáci byli na optimální úrovni (8,5%) a byli i někteří třeťáci, kteří byli pouze v počáteční fázi (8%). Dívky prokázaly vyšší úroveň schopností než chlapci, ale pouze s minimálními rozdíly (0.05). Studenti, kteří používali počítače byli také na vyšší úrovni schopností (0.025) než ti, kteří je nepoužívali (-0.025).

Reference: Szili, K. (2016). An Online Study of Phonological Awareness and the Developmental Level of the Mental Lexicon Among Lower-School Students. Magyar Pedagógia, 116(3). 257-283.

 

Leave a Reply